top of page

Privacy beleid

Welke gegevens worden verwerkt?

Mulder & Wallet, ook handelend onder de naam Nederlandse Coach Academie, verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, die we van u of van uw werkgever ontvangen

 • overige contactgegevens

 • gegevens met betrekking tot de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt zodra u zich heeft
  aangemeld voor een opleiding of informatie

 • betalingsgegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding

 • aanvraag van onze folder

 • aanmelding voor onze nieuwsbrief

 • als u op enige wijze contact met ons opneemt per mail of telefonisch

 • uw feedback over de opleiding

 • persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de
  opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond

 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van:

 • de klantenadministratie

 • het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal

 • (elektronische) toezending van informatie over opleidingen of trainingen, en de daaraan gerelateerde producten en diensten

 • het examineren en certificeren

 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding

 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden

 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding

 

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Mulder & Wallet zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij daarvoor voorafgaande toestemming is gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

De persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Mulder&Wallet bewaart de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is of zo lang als de wet dat voorschrijft. Mulder & Wallet behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

De cliëntstudent gaat er mee akkoord dat alle gegevens die worden verstrekt, aan Mulder&Wallet, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie. De cliënt/student heeft altijd het recht om de toestemming tot het verwerken van de gegevens in te trekken, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan door een mail te sturen naar welkom@mulderenwallet.com.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal Mulder&Wallet de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

AVG

De cliënt/student en Mulder&Wallet zullen zich houden aan de voor ieder der partijen bestaande verplichtingen beschreven in de nieuwe Europese privacyregels: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tevens heeft de client/student het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Mulder&Wallet kan deze informatie wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy informatie regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy informatie is voor het laatst gewijzigd op 26 april 2019.

bottom of page